ការផ្ញើរសំណួរ

ការផ្ញើរសំណួរ

សម្រាប់ពត៌មានអំពីវិធីសាស្រ្តវេជ្ជសាស្រ្តឬពត៌មានទូទៅសូមប្រើសំណុំបែបបទខាងក្រោមដើម្បីទាក់ទង ការិយាល័យបំរ៉ុងរ៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

I inquiry for  ផ្ទាល់ខ្លួន  សាច់ញាតិ ឬក៏ មិត្តភក្ដិ

យើងនឹងព្យាយាមត្រលប់ទៅអ្នកវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
សូមចំណាំថាសំណើកំណត់តម្លៃអាចចំណាយពេលយូរអាស្រ័យលើវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអាចមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងករណី។

Thank you for your message. Your request has been successfully submitted.  Please Note: This form cannpt be used for medical emergency of scheduling an urgent oppointment. if you plan to visit us of the hospital witin 48 hours, please call Y.I.M at 0973105951
ចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង