អត្ថប្រយោជន៍នៃការទាក់ទងការិយាល័យ

អត្ថប្រយោជន៍នៃការទាក់ទងការិយាល័យ

ការិយាល័យបញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺជាអង្គភាពឯករាជ្យធ្វើការជាមួយ Bumrungrad International ដើម្បីផ្តល់សេវាសម្របសម្រួលដល់អ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសដែលបានកំណត់ពីការឆ្លើយសំណួរដើម្បីសម្របសម្រួលដល់អ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ។

បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Bumrungrad មានការិយាល័យបញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសចំនួន 20 ផ្សេងៗគ្នា។ ការិយាល័យទាំងនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងគ្រប់វិធីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានព័ត៌មាននិងការគាំទ្រដែលអ្នកត្រូវការរួមមាន:

  • ពត៌មានមន្ទីរពេទ្យ
  • ការសាកសួរវេជ្ជសាស្ត្រ
  • កំណត់ការណាត់ជួបជាមួយមន្ទីរពេទ្យ
  • សេវាកម្មទាក់ទងដូចជាសំបុត្រយន្តហោះនិងដំបូន្មានកន្លែងស្នាក់នៅឬកក់
  • ដំបូន្មានលើពាក្យសុំទិដ្ឋាការថៃ
  • សេវាកម្មនៅក្នុងភាសាមូលដ្ឋានរបស់អ្នក

មិនមានថ្លៃបន្ថែមលើវិក័យប័ត្រមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មរបស់ការិយាល័យបញ្ជូនទាំងនេះទេ។