បំរ៉ុងរ៉ាត់ឈ្នះ

បំរ៉ុងរ៉ាត់ឈ្នះ

ការគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C,បន្ទាប់ពីការព្យាបាលបឋម: 6 ខែតាមដានលទ្ធផលពីមន្ទីរពេទ្យឯកជនទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។