ការវះកាត់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយឡាស៊ែរនិងការផ្សាំកែវ intraocular

ការវះកាត់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយឡាស៊ែរនិងការផ្សាំកែវ intraocular

ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ គឺជាស្ថានភាពដែលជាកន្លែងដែលកែវភ្នែក បានក្លាយទៅជាស្រអាប់និងពពកមួយ។ នេះអាចជាផ្នែកមួយដ៏សាមញ្ញនៃការដំណើរការ aging ឬ បណ្តាលមកពីកត្តាហានិភ័យផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម។សម្រាប់ការព្យាបាលនៃជំងឺភ្នែកឡើងបាយបច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ែរ Femtosecond។